22 Ocak 2015 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29244

YNETMELK

Maliye Bakanlndan:

PERSONEL ALITIRILMASINA DAYALI HZMET ALIMLARINDA TOPLU

SZLEMESNDEN KAYNAKLANAN FYAT FARKININ

DENMESNE DAR YNETMELK

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ihale edilen ilere ait szlemelere ilikin olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununun 8 inci maddesinin nc fkras uyarnca yaplan toplu i szlemeleri sonucunda, alt iverenler tarafndan altrlan iilerin iilie bal giderlerinde oluan artn fiyat fark olarak denmesini dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4735 sayl Kanunun 8 inci maddesinin nc fkrasna dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ilie bal gider: iye verilen cret ve sosyal haklar ile sosyal gvenlik mevzuat uyarnca iveren tarafndan karlanmas gereken primler toplamn,

b) yeri: 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ihale edilen ilere ait szleme kapsamnda iin yrtld yerleri,

c) Kamu iveren sendikas: Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin yesi bulunduu kamu iveren sendikalarndan birini,

) Kamu kurum ve kuruluu: 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ihale edilen ilere ait szlemeleri imzalayan idareleri,

d) Personel altrlmasna dayal hizmet: 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ihale edilen ileri,

e) Sosyal hak: Asl cretin dnda kalan ve iilik ile balantl olarak denmesi gereken her trl ayni veya nakdi haklar,

f) Toplu i szlemesi: 4735 sayl Kanunun 8 inci maddesinin nc fkras kapsamnda 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanunu hkmleri erevesinde merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin yesi bulunduu kamu iveren sendikas ile yetkili ii sendikas arasnda yrtlen ve sonulandrlan toplu i szlemesini,

g) Yetkili ii sendikas: 6356 sayl Kanunun 44 nc maddesi ile 4735 sayl Kanunun 8 inci maddesinin nc fkrasna gre alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnca yetki belgesi verilen ii sendikasn,

ifade eder.

Toplu i szlemesinin kapsam ve yrtlmesi

MADDE 4 (1) 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ihale edilen ilerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununun 2 nci maddesinde tanmlanan asl iveren-alt iveren ilikisi erevesinde alt iveren tarafndan mnhasran 4734 sayl Kanun kapsamna giren kamu kurum ve kurulularna ait iyerlerinde altrlan iileri kapsayacak olan toplu i szlemeleri; alt iverenin yetkilendirmesi kaydyla merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin yesi bulunduu kamu iveren sendikalarndan birisi tarafndan 6356 sayl Kanun hkmlerine gre yrtlr ve sonulandrlr. Kamu iveren sendikalarnca yrtlen toplu i szlemeleri iin bir uyumazlk sz konusu olduunda bu uyumazln 6356 sayl Kanun hkmlerine gre sonulandrlmas halinde de fiyat fark denir.

(2) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl tarafndan yaplacak yetki tespit ilemlerinde, 4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fkrasnn (e) bendi uyarnca ihale alan alt iverenlere ait her bir ihale szlemesi ayr bir iyeri olarak deerlendirilir. Ayn alt iveren tarafndan ayn ikolunda yaplan her bir ihale szlemesi iin iyeri dzeyinde yetki tespiti verilir.

(3) Alt iveren, 4735 sayl Kanunun 8 inci maddesinin nc fkras gereince merkezi ynetim kapsamndaki kamu kurulularnn yesi bulunduu kamu iveren sendikalarndan birisini yetkilendirebilir. Bu yetkilendirmenin 6356 sayl Kanunun 44 nc maddesine gre verilen yetki belgesinin alt iverene teblii tarihinden itibaren alt i gn ierisinde yaplmas zorunludur. Bu sre iinde yetkilendirme yaplmad takdirde toplu i szlemesi kamu iveren sendikasnca yrtlmez ve sonulandrlmaz. Kamu iveren sendikasnn yetkilendirildiine dair belgenin bir sureti ayn sre ierisinde alt iveren tarafndan yetkili ii sendikasna gnderilir.

(4) Merkezi ynetim kapsamndaki kamu idarelerinin yesi bulunduu kamu iveren sendikas tarafndan yrtlmeyen ve 6356 sayl Kanun hkmlerine gre sonulandrlmayan toplu i szlemeleri iin fiyat fark denemez, 4857 sayl Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fkras esas alnarak asl iveren sfatndan dolay cret farkna hkmedilemez ve asl iveren sfatyla sorumluluk yklenemez.

(5) Toplu i szlemesi grmeleri yetkili ii sendikas ile alt iveren adna yetkilendirilen kamu iveren sendikas arasnda yrtlr.

(6) Yetkilendirilen kamu iveren sendikas; toplu i szlemesi grmeleri gerei her trl yazmay yapmaya, cevaplandrmaya, tutanaklar dzenlemeye ve toplu i szlemesini imzalamaya yetkilidir.

(7) Toplu i szlemesi, her bir ihale szlemesi dikkate alnarak iyeri dzeyinde imzalanr. Toplu i szlemesinin sresi ihale szlemesinin sresini geemez.

(8) Toplu i szlemesinin imzalanmasndan itibaren alt i gn iinde toplu i szlemesinin yeteri kadar onayl sureti kamu iveren sendikas tarafndan ilgili kamu kurum ve kuruluu ile alt iverene gnderilir.

(9) Toplu i szlemesinin imzalanmasndan sonra yrrlk sresi iinde alt iveren ile yetkili ii sendikas arasnda cret ve sosyal haklarda art ngren herhangi bir anlama yaplmas halinde, bu artlardan kaynaklanan fiyat fark kamu kurum ve kurulularnca denmez.

(10) Asl iveren durumundaki kamu kurum ve kuruluunun baka bir kamu kurum ve kuruluuna devredilmesi, baka bir kamu kurum ve kuruluuyla birlemesi veya 4735 sayl Kanun hkmlerine gre szlemenin devredilmesi hallerinde yrrlkte bulunan toplu i szlemesi kesintiye uramakszn aynen devam eder.

Fiyat farknn hesab ve denmesi

MADDE 5 (1) Alt iveren iilerinin cret ve sosyal haklarnda, toplu i szlemesine bal olarak meydana gelecek art sebebiyle her bir iiye alt iveren tarafndan yaplacak ilave deme neticesinde iilie bal giderlerde oluacak artlar, kamu kurum ve kurulularnca fiyat fark olarak alt iverene denir.

(2) Toplu i szlemesinde fiyat fark olarak deme yaplmasn gerektiren ayni nitelikteki sosyal haklarn bulunmas halinde bu haklarn bedellerinin tespitinde 4/3/2009 tarihli ve 27159 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Hizmet Alm haleleri Uygulama Ynetmelii hkmleri dikkate alnr.

(3) Bu Ynetmelik hkmleri erevesinde fiyat farknn denmesi ile ilgili deme evrakna balanacak belgeler, kamu kurum ve kurulularnn tabi olduu mevzuata gre belirlenir.

(4) Fiyat fark ile ilgili demeler, ilgili kamu kurum ve kuruluunun btesinden yaplr.

(5) Bu Ynetmelik hkmleri kapsamnda fiyat fark denmesi, 27/6/2013 tarihli ve 2013/5215 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan 4734 sayl Kamu hale Kanununa Gre hale Edilen Hizmet Almlarnda Uygulanacak Fiyat Farkna likin Esaslar kapsamnda fiyat fark denmesine engel tekil etmez.

Toplu i szlemesine ilikin bilgi ve belgeler

MADDE 6 (1) Alt iveren, toplu i szlemesiyle ilgili olarak kamu iveren sendikas tarafndan istenilen her trl bilgi ve belgeyi zamannda kamu iveren sendikasna vermek zorundadr.

(2) Kamu iveren sendikas, gerek duyulmas halinde kamu kurum ve kuruluundan ihale szlemesi ile ilgili bilgi ve belge isteyebilir.

11/9/2014 tarihinden nce imzalanm ihale szlemeleri

GEC MADDE 1 (1) 11/9/2014 tarihinden nce imzalanm ve bu tarih itibariyle devam eden ihale szlemeleriyle ilgili bu Ynetmelik hkmlerine gre yaplacak olan toplu i szlemelerinden kaynaklanan fiyat fark demelerinin balang tarihi 11/9/2014 ncesine gtrlemez.

Yrrlk

MADDE 7 (1) Bu Ynetmelik 11/9/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Maliye Bakan yrtr.